Unsplashed background img 2

Algemene voorwaarden

 1. Al onze facturen moeten uiterlijk binnen de 7 dagen na de factuurdatum betaald worden met vermelding van het factuurnummer! Wanneer het bestelde product reeds is afgeleverd, dient de betaling contant of meteen te gebeuren. Bij laattijdig betalen kan een toeslag van 10% op het totaalbedrag worden ge st met een minimum van €20. Gelieve ons bij eventuele fouten meteen na ontvangst van het factuur te verwittigen.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan uw computers (onder welke vorm ook) en/of klanten- en/of inkomstenverlies opgelopen door het gebruik van het geleverde product. U bent als klant verantwoordelijk voor het gebruik van het geleverde product en de gevolgen daarvan.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met de hardware, de software en/of malafide software (o.a. virussen) op de computers waarop het geleverde product wordt gebruikt.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dataverlies tengevolge van onoordeelkundig gebruik, hardwarematige problemen of een update van het computersysteem waarop het product wordt ingezet.
 5. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de software en alle gevolgen door het gebruik ervan liggen bij de klant.
 6. Wij dragen geen verantwoordeijkheid voor de auteursrechten of de correctheid van de informatie die in de databank of het systeem wordt ingevoerd.
 7. De software wordt geleverd as-is, in de staat waarin hij zich bevindt. We zijn niet verantwoordelijk voor aanpassingen die door derden of door de klant worden aangebracht. De correcte werking is afhankelijk van de werking van de webserver, de databanksoftware en de middleware-scriptingtaal. De naam van de originele auteur moet ten allen tijd bewaard blijven. De code mag enkel voor het gestelde doel gebruikt worden en niet worden doorverkocht of gepubliceerd.
 8. De software wordt geleverd as-is, in de staat waarin hij zich bevindt.
 9. Aanpassingen aan de middleware (ASP, PHP, MySQL) dienen steeds door of in overleg met de oorspronkelijke ontwikkelaar te worden gedaan tenzij contractueel andere bepalingen en overeenkomsten zijn vastgelegd.
 10. De correcte werking is afhankelijk van de werking van de webserver, de databanksoftware en de middleware-scriptingtaal.
 11. Eventuele bugs in het CMS worden verholpen door de ontwikkelaar voor zover ze niet veroorzaakt worden door het gebruik van een oude of incompatibele browser..
 12. De aansprakelijkheid van Books and Bags BV voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.
 13. Books and Bags BV is tegenover de klant of een derde niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet als gevolg van een gebrek in een product of een laattijdige levering van een product.
 14. Books and Bags BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, buiten België.
 15. Bij niet-betaling conform de gemelde voorwaarden wordt de toegang tot de site of applicatie afgesloten. Heractivering kan een meerkost met een minimum van een derde van de totaalkost met zich meebrengen.
 16. Books and Bags BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de diensten, indringing van buitenaf (hacking), of aanwezigheid van virussen.

Dank bij voorbaat.

Bijkomende bepalingen

Alle door "Uit de naad" aan consumenten geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Onderstaande bedingen gelden ook voor consumenten voor zover ze niet in strijd zijn met de dwingende bepalingen van de wet, in welk geval enkel de met de wet strijdige bepalingen vervallen.

Bij goedkeuring van deze offerte betaalt de klant 50% van het totaalbedrag op vermeld rekeningnummer. De werken starten bij ontvangst van dit bedrag.

Sommige producten zijn door de producent gewaarborgd tegen fabricatiefouten, maar niet tegen normale sleet ten gevolge van een normaal gebruik, noch tegen een verkeerd gebruik van het product.

De aansprakelijkheid van "Uit de naad" voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

"Uit de naad" is tegenover de klant of een derde niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet als gevolg van een gebrek in een product of een laattijdige levering van een product.

"Uit de naad" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, buiten België.

"Uit de naad" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de diensten, indringing van buitenaf (hacking), of aanwezigheid van virussen.

email